• ดนตรีไทยของฉัน

    ดนตรีไทย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อยากที่จะเข้าถึงได้ ต้องมีความมุมานะ อดทน วิริยะอุตสาหะพยายาม เสียสละ อุทิศตน เพื่อพัฒนาเยาวชนให้รู้จักอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย สืบไป

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว