• มิตรภาพท่ามกลางความแตกต่าง

    คนเราเลือเกิดไม่ได้ฉันใด ฉันนั้นคนเราเลือกเพื่อนร่วมสังคมไม่ได้     ท่ามกลางความแตกต่างอย่างหลากหลายในสังคมปัจจุบัน  บทบาทหน้าที่ของครูไม่ใช่มุ่งสอนให้เด็กไปสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทา...

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว