ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (บทคัดย่อ)

0

เขียนโดย patcharee | 27 ตุลาคม 2555

 ผู้ศึกษา นางสาวพัชรีย์ ศักดี                                                      กศ.ม. สาขาวิชา การวัดผลการศึกษา                                  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมีนบุรี ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2555

 

บทคัดย่อ การพัฒนาและใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI มาใช้ร่วมกันกับแบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ที่จดทำขึ้นนี้เพื่อเป็นเป็นสื่อในการนำเสนอเนื้อหาใหม่ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถดึงดูดความสนใจผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ได้พูดคุยปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิด แก้ปัญหา และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 44 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 5 ชนิด ได้แก่ 1) แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2)แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคTAI เรื่อง การคูณ จำนวน 16 แผน กับแผนปฐมนิเทศ –ทดสอบก่อนเรียน และแผนทดสอบหลังเรียน รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ เป็นชนิดเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 35 ข้อ 4) แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 5) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Independent Samples) ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ 1) แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.63/84.55 2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (E.I.) เท่ากับ 0.6545 คิดเป็นร้อยละ 65.45 3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 4) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 โดยสรุป แบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเหมาะสม สามารถนำไปเป็นสื่อในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้ และประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
3.5

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว