ประกาศการสนับสนุนทุน โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

42

เขียนโดย suthasinee | 26 สิงหาคม 2556

ประกาศการสนับสนุนทุน
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ


วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนทุน

สสค. มุ่งเน้นสนับสนุนโครงการ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และเป็นโครงการที่มีลักษณะการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ หรือการพัฒนา “ต่อยอด” ที่สามารถใช้เป็นแบบอย่าง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาโดยรวม โดยมุ่งเน้น 1) การพัฒนาทักษะชีวิต และ 2) การพัฒนาทักษะอาชีพ ทั้งนี้ ให้ความสำคัญกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นลำดับต้น 

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน มีประเด็นหลักที่อยู่ในข่ายที่ สสค. จะสนับสนุนจำนวน 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นหลัก (Project Themes)

การสนับสนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สสค. ได้กำหนดขอบข่ายของประเด็นที่จะให้การสนับสนุน 2 ด้านดังนี้

 1. การพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skills)
  โครงการภายใต้หัวข้อนี้ มุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณลักษณะและความสามารถทางสังคมในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ  หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่รอดปลอดภัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารดาวน์โหลด)
   
 2. การพัฒนาทักษะอาชีพ (Work Skills)
  โครงการภายใต้หัวข้อนี้  มุ่งหมายให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความพร้อมให้เยาวชนมีเจตนคติที่ดีต่อการทำงาน  มีทักษะพื้นฐาน และก่อเกิดแรงบันดาลใจในการค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนในอนาคต (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารดาวน์โหลด)

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

 • เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6-15 ปี ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 • ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วงเงินสนับสนุน

 • วงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนโครงการละ 50,000-100,000 บาท 

คุณสมบัติผู้เสนอโครงการ

     ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครู หรือบุคลากร หรือครูร่วมกับนักเรียน หรือ กลุ่มนักเรียนโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ระยะเวลาโครงการ

     ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 12 เดือน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป และสิ้นสุดโครงการ ภายใน 31 มีนาคม 2558

วิธีการขอรับทุน

 1. ผู้สนใจสามารถเสนอโครงการโดยใช้แบบเสนอโครงการของ สสค.
  (สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.QLF.or.th)
 2. ส่งเอกสารโครงการจำนวน 4 ชุด และ CD ไฟล์โครงการ (จัดส่งทั้ง Word และ PDF) ทางไปรษณีย์
 3. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดก่อนส่ง ทั้งนี้ สสค.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาโครงการที่ส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และจะไม่ส่งคืนเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆ โครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในรอบนี้ สสค. จะไม่นำขึ้นมาพิจารณาอีก แต่ผู้เสนอสามารถเสนอโครงการได้ใหม่ในรอบต่อไปตามเงื่อนไขที่ สสค. จะประกาศ

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)
ตู้ ป.ณ. 34 ปณฝ.สนามเป้า กทม. 10406

วงเล็บมุมซอง : (เสนอโครงการ สสค.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-6191811 Email: workandlife@QLF.or.th

 

ดาวน์โหลดเอกสารการสนับสนุนทุนโครงการ

 • ประกาศสนับสนุนทุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ คลิก
 • แบบเสนอโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ คลิก

 

ป้ายคำ:

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
4.4

ความคิดเห็น

teejupoh

กฤติพงศ์ จูเปาะ
15:13 น.
26 พ.ย. 56 น.

สสค ควรดำเนินกิจกรรมที่เน้นเปิดโอกาสให้กลุ่มโรงเรียน ต่างจังหวัดและท้องถิ่นเสนอแนวคิดต่างๆจของโครงการให้มากขึ้นครับ เพราะหลายพื้นที่ไม่มีโอกาสรับ รู้ข่าวสารเช่นนี้

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
gate-502@hotmail.co.th

เกศชาฎา สุพรรณ
9:11 น.
25 พ.ย. 56 น.

ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส แต่เมื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกแล้ว ไม่สามารถเปิดอ่านรายละเอียดโครงการได้ จากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.นศ.1

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

siripong.2502@gmail.com
11:38 น.
23 พ.ย. 56 น.

โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) และโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ส่งโครงการไปแล้ว ยังไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับครับ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
administrator

ผู้ดูแลระบบ สสค.
10:24 น.
27 พ.ย. 56 น.

สสค. ดำเนินการประสานงานและแจ้งข้อมูลทางอีเมล์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
t_koaw@hotmail.co.th

พรไพรินทร์ นัยนานนท์
15:01 น.
17 พ.ย. 56 น.

ส่งแล้วจ๊ะ.....ประกาศผลเมื่อไรค่ะ....
จาก...โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.สก.2

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
administrator

ผู้ดูแลระบบ สสค.
10:09 น.
18 พ.ย. 56 น.

ประกาศผล 28 พฤศจิกายน นี้ค่ะ
สำหรับโรงเรียนที่เสนอโครงการมายัง สสค.
รบกวนเช็คอีเมล์ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการด้วยค่ะ
(อีเมล์ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ)
เนื่องจาก สสค. ได้จัดส่ง username และรหัสผ่านในการดูประกาศผลไปให้แล้วค่ะ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
p_sri01@hotmail.com

ศรีลักษณ์ ปุณประเสริฐ
20:11 น.
7 พ.ย. 56 น.

ส่งโครงการไปแล้ว ๓๑ ต.ค. ๕๖ เป็นโครงการใหม่(สำหรับโรงเรียน) พิจาราณให้ได้ด้วยนะคะ เสนอแนะมานะคะ ว่าจะให้แก้ไขปรับปรุงตรงไหน ยินดีทำตามข้อเสนอแนะค่ะ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
punprasert

ศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ
22:13 น.
3 พ.ย. 56 น.

ประกาศผลข้อเสนอโครงการ เมื่อไหร่ครับ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

janjira_in@yahoo.co.th
12:31 น.
3 พ.ย. 56 น.

โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ส่งโครงการเข้าร่วมตามโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพด้วยค่ะ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

nick_pekamon@hotmail.com
21:40 น.
30 ต.ค. 56 น.

อยากได้ แต่เสียดาย ไม่มีประถม

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

ครูเพชรา ฤกษ์ดี
20:44 น.
30 ต.ค. 56 น.

มีโครงงานอาชีพอยู่แล้วค่ะ อยากทำต่อแต่เสียดายที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะ เลยไม่มีโอกาสเสนอโครงการ
อยากให้เปิดโครงการแบบน้ีสำหรับเด็กประถมศึกษาบ้างค่ะ เพราะเด็กประถมที่มีความสามารถยังมีอีกมากค่ะ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

Saowanee
11:08 น.
30 ต.ค. 56 น.

จะส่งทันมั้ยนี่

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

Ingwataya@hotmail.com
10:50 น.
14 ต.ค. 56 น.

น่าสนใจมากคะอยากทำกิจกรรมดีและมีประโยชน์ต่อเยาวชนไม่เคยส่งโครงการอยากได้แนวทางในการจัดกิจกรรม

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
sunthorn_ompai@hotmail.com

สุนทร อนันชัย
10:39 น.
9 ต.ค. 56 น.

เมื่อปี การศึกษา2555 ผมย้ายออกมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่กลับมาอยู่ในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก
แต่มีความสนใจในโครงการฝึกทักษะอาชีพ
ซึ่งเมื่อปี 2553-2554 โรงเรียนเดิมได้รับการสนับสนุนแต่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส รร.ประถมจะมีโอกาสอย่างนี้อีกหรือไม่

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
antiit2514@gmail.com

อนุสรณ์ นาคยิ้ม
20:33 น.
30 ก.ย. 56 น.

ผมมีความสนใจนะตรับ แต่สังกัดมัธยมขนาดใหญ่ครับ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

นายวสันต์ เกษแก้ว
18:03 น.
26 ก.ย. 56 น.

อยากต่อยอดโครงการฝึกหัดว่ายน้ำเพื่อการเอาตัวรอด ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี
เพราะนักเรียนบางคนมาอยู่โรงเรียนตั้งแต่ ป.1 หรือหลายๆคน ไม่มีทักษะชีวิตในการว่ายน้ำ ไม่มีคนพาไปเล่นน้ำเหมือนสมัยก่อน บางคนอยู่กับ ปู่ ยา ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา ปิดภาคเรียนกลับไปบ้านก็อยู่ตามยถากรรม

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
100001262993960

วรรณรัตน์ สุวรรณภูมิ
14:11 น.
21 ก.ย. 56 น.

ดีมากเลยค่ะ มีโครงการอยู่แล้วค่ะกำลังหางบประมาณสนับสนุนอยู่พอดี หวังว่าคงได้รับการพิจารณา

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

ร.รประถม
18:52 น.
20 ก.ย. 56 น.

โรงเรียนสอนทักษะอาชีพมาโดยตลอดจนได้รับคัดเลือกจาก สพฐ.เข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมระดับประเทศถึง2ครั้ง งานแถลงนโยบาบรัฐบาล งานเผยแพร่การสอนอาชีพในโรงเรียน(ตัวแทนโรงเรียนเดียวของเขตพื้นที่ สพป.) อยากเสนอโครงการครับ แต่ติดที่ไม่เป็นร.รขยายโอกาส เปิดโอกาสให้ด้วยครับ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

rungjit_@hotmail.com
9:46 น.
16 ก.ย. 56 น.

ดิฉันได้ติดตามและร่วมงานกับสสค. ในโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้นักเรียนระดับมัธยมศึกษารุ่นที่1 จากการทำงานด้านวิชาการพบปัญหามากมายในเรื่องเด็กออกนอกระบบการศึกษาการติดตามของคุณครูยังไม่ทั่วถึงทำให้นักเรียนออกนอกระบบมากขึ้นเทคโนโลยีและความเจริญทำให้เด็กออกนอกลู่ทางในการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ตนเองเพื่อนำไปสู่อาชีพและตัวตนความชอบความถนัด ต้องอาศัยหลายสิ่งทั้งความร่วมมือและความจริงจังของผู้บริหารและทุกภาคส่วนการศึกษาในเรื่องโรงเรียนของลุงแซม ทำให้คิดว่าเราสามารถทำได้ถ้าเราร่วมมือกันจะพยายามศึกษาและหากมีโอกาสจะไปร่วมรับฟังแนวทาง ซึ่งตอนนี้ทราบว่ามีทุนด้านทัษะชีวิตของนักเรียนขยายโอกาสน่าจะมีมัธยมด้วยนะคะเพราะมัธยมเด็กออกนอกระบบมากเหมือนกัน อย่างไรก็ดี สสค.นับว่าเป็นหน่วยงานที่ลงถึงการพัฒนาคุณภาพเยาวชนอย่างแท้จริงขอเป็นกำลังใจด้วยค่ะหากมีโอกาสคงได้ร่วมงานกันอีก

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
supaphan

สุภาพันธ์ โทณผลิน
23:15 น.
12 ก.ย. 56 น.

ควรเปิดโอกาสและสนับสนุนโรงเรียนหลากหลายประเภท หรือไม่จำกัด เพราะจะได้แลกเปลียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกโรงเรียนเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของทักษะชีวิต

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

นายโกสม สู่สุข
9:09 น.
11 ก.ย. 56 น.

เป็นโครงการที่ดีครับ จะส่งโครงการไปขอรับการสนับสนุนครับ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

อรประภา/aon.2522@hotmail.com
7:19 น.
11 ก.ย. 56 น.

ให้โรงเรียนประถมด้วยน่าจะดีมากเลยค่ะ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

newakasit@hotmail.com
15:06 น.
9 ก.ย. 56 น.

ควรให้ทุหน่วยงานที่จัดการศึกษาเสนอโครงการได้น่าจะดีที่สุด

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
udomsri.pamam@gmail.com

อุดมศรี จันดก
22:26 น.
8 ก.ย. 56 น.

เป็นโครงการที่ดีค่ะ และอยากให้เปิดกว้าง ไปยังโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ใช่โรงเรียนขยายโอกาสด้วย เพราะบางโรงเรียนเล็กหลายโรงก็สามารถดำเนินกิจกรรมได้ดีเหมือนกัน ค่ะ

แจ้งลบ ตอบกลับ 1

bankhunsri@gmail.com
10:00 น.
8 ก.ย. 56 น.

ทำไมให้เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสล่ะครับ น่าจะให้โรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล-ป.6 ด้วย ช่วยพิจารณาด้วยนะครับ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

teacherthai2009@hotmail.com
20:27 น.
6 ก.ย. 56 น.

ดีใจที่ สสค. เปิดโอกาสให้โรงเรียนขยายโอกาสได้รับโอกาสดีๆ ที่จะพัฒนานักเรียนไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะนับวันการศึกษาไทยยิ่งตกต่ำลง ซึ่งหลายๆหน่วยงานลงโทษมาที่ครู ถ้าจะมองให้ตรงปัญหาจริงๆ ปัญหามันมาจากหลายๆส่วน 1.ปัญหาผู้ปกครองในปัจจุบันไม่มีเวลาให้บุตรหลานเลย 2. นักเรียนเกิดมาแล้วครอบครัวแตกแยก 3.ครูถูกบังคับและจำกัดให้ทำงานภายใต้กรอบของคำสั่ง 4.ครูมีภาระงานเอกสารข้อมูลที่มากมาย
5.ศิลธรรมจริยธรรมของคนเสื่อมลง ฯลฯ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
kruja_kkz1@hotmail.com

ทัศนภรณ์ แสงศรีเรือง
21:54 น.
4 ก.ย. 56 น.

ขอบคุณที่ให้โอกาสโรงเรียนขยายโอกาสเป็นเรื่องที่ดีและน่าสนใจที่ให้โอกาสแก่เด็ก ๆ ในโรงเรียนขยายโอกาสจะรีบเขียนโครงการส่งนะคะ

ครูจ๋า

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง
8:38 น.
4 ก.ย. 56 น.

เห็นด้วยกับความเห็นหลายๆ ความเห็น การเสนอโครงการต่าง ๆ ควรเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา หรือ ร.ร.เอกชน และที่สำคัญ คือ ศึกษานิเทศก์ เพราะเป็นคนที่ 2 รองจากครูที่เห็นปัญหาจากหลายๆ โรงเรียน ทำไมไม่เปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างทั่วถึง เพราะผู้ได้รับประโยชน์คือโรงเรียนขยายโอกาสครับ...
ผมไม่เห็นข้อเสียเลย..ถ้าจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติครับ...
ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง สพป.พบ.2

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
researchguy

อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
20:37 น.
3 ก.ย. 56 น.

สอบถามเพิ่มเติมครับว่าอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยสามารถส่งข้อเสนอได้หรือไม่ครับ โดยมุ่งการพัฒนาครูและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสครับ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

อนงค์นุช anong14@gmail.com
14:52 น.
3 ก.ย. 56 น.

ต้องการให้เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่เปิดสอน ระดับประถมศึกษาที่ไม่มีขยายโอกาสบ้างนะค่ะ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

bungasvc1964@gmail.com
18:10 น.
2 ก.ย. 56 น.

รบกวนให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาบ้างนะค่ะ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

bungasvc1964@gmail.com
18:09 น.
2 ก.ย. 56 น.

รบกวนให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาบ้างนะค่ะ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

ขอนแก่น ๒
17:05 น.
2 ก.ย. 56 น.

ขอบคุณ สำหรับโครงการดีๆ อย่างนี้ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนมาก
เพราะมีความแตกต่างตามสภาพของตนเอง และน่าจะช่วยให้โรงเรียนค้นหาแนวทางที่ถนัดของตนได้

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
administrator

ผู้ดูแลระบบ สสค.
17:06 น.
29 ส.ค. 56 น.

สสค. ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่สนใจเสนอโครงการ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กเยาวชนไทยนะคะ
สสค. ได้เปิดให้ทุนโครงการแก่สถานศึกษาในระดับต่าง ๆ อาจจะมีโครงการชุดใหม่ ๆ ทยอยมาเรื่อย ๆ
หากคุณครูสนใจ กรุณาติดตามข่าวได้ทางเว็บไซต์นะคะ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

Kru Nidnoiy
10:30 น.
12 ก.ย. 56 น.

สนใจค่ะกำลังศึกษาข้อมูล

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

นิลุบล จันทร
21:43 น.
2 ก.ย. 56 น.

เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ พอดีได้ทุนครูสอนดีมา หมด 31 มีนาคม 2557 จะลองส่งโครงการดูเผื่อจะได้รับความกรุณามาต่อยอดงานอาชีพของเด็ก และที่โรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียน 2800

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

บุญครอง โสสิงห์/ท่าตูม
14:06 น.
29 ส.ค. 56 น.

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ สสค. ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษา เพราะที่ดรงเรียนได้รับคัดเลือกตามโครงการที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จดีมากและนักเรียนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และจะเข้าร่วมโครงการเพื่อต่อยอดการพัมนาอีกครั้งนี้

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

dawanda
8:48 น.
28 ส.ค. 56 น.

เมื่อปีที่แล้ว โรงเรียนที่ได้รับทุนจะเป็นโรงเีรียนขนาดใหญ่ทั้งนั้น มีความพร้อมด้านการเงินหรือบุคลากรที่จะสอน แต่โรงเรียนขนาดเล็ก อยากทำ แต่ทำอะไรไม่ได้เพราะ ไม่มีงบประมาณ ไม่มีผู้ชำนาญการ จึงอยากเสนอว่า ทาง สสค น่าจะพิจารณาโรงเรียนขนาดเล็กที่ด้อยโอกาสทางนี้บ้าง

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
dechakan@ymail.com

เดชา การรัมย์
21:39 น.
27 ส.ค. 56 น.

เป็นโอกาสที่ดีสำหรับโรงเรียนในการพัฒนาเด็กๆ ให้มีทักษะชีวิต และอาชีพที่ดีในอนาคตได้เป็นอย่างดี แล้วโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไปเสนอโครงการได้หรือไม่ครับ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

supaporntik123@gmail.com
23:32 น.
26 ส.ค. 56 น.

อยากให้เปิดโอกาสและพื้นที่กับโรงเรียนเอกชน หรือสังกัดอื่นบ้าง

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
mmeesookdee@gmail.com

สันติ นาดี
20:01 น.
26 ส.ค. 56 น.

ควรเปิดโครงการให้กับโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กด้วยครับ เพราะขณะนี้โรงเรียนขนาดเล็กเกือบจะถูกทิ้งแล้วครับ ได้รับการพัฒนาน้อยมาก มุ่งพัฒนาเฉพาะโรงเรียนที่มุ่งสู่สากลครับ โรงเรียนขนาดเล็กจึงด้อยลงไปทุกด้าน ถ้าเปิดโครงการให้คงจะเป็นการขยายโอกาส เพิ่มความเท่าเทียมให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกลได้บ้างครับ...การศึกษาเพื่ออาชีพ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

p_muthita27@hotmail.com
15:58 น.
26 ส.ค. 56 น.

อยากให้จัดโครงการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบ้างค่ะ เพราะมีจำนวนมากและห่างไกลความเจริญเป็นส่วนใหญ่

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

 1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
 2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
 3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
 1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
 2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
 3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว