ผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

0

เขียนโดย kruoranuch | 8 กรกฎาคม 2560

รายงาน :  ผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย : นางอรนุช  เสียงดัง  ตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ปีวิจัย : 2557

-----------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์การวิจัย

                1. เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ที่กำหนด (80/80)

                2. เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิผล (E.I.) ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 50 ขึ้นไป)

                3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนผังปาล์ม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 โดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนประจำชั้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

                1. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา)

                2. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                3. ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 ชุด

                      หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Greeting and Leave taking

                      หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Begging and Apology

                      หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Name and Nickname

                      หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Age

                      หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Parts of Body

                      หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Vegetables and Fruits

                      หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Go to Zoo

                4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

---------------------------------------------

บทคัดย่อ

                การศึกษาในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ที่กำหนด (80/80)  2) เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิผล (E.I.) ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 50 ขึ้นไป) 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน  และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนผังปาล์ม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 โดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ดังนี้ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าประสิทธิผล (E.I.) ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ค่าความเที่ยง (Reliability) และค่าที (t – test) ผลการวิจัยพบว่า

     1. ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) มากกว่า 80/80

     2. ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิผล (E.I.) มากว่าร้อยละ 50

     3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

     4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

****************************************

 

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
4.0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว