การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษา

0

เขียนโดย kruoranuch | 8 กรกฎาคม 2560

วิจัยเรื่อง   : การพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย : นางอรนุช  เสียงดัง  ตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ปีวิจัย : 2557 – 2558

-------------------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์การวิจัย

           1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิผล (E.I.) ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 50 ขึ้นไป)

           2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน

           3. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน

           4. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนผังปาล์ม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 – 2558 โดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนประจำชั้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

                1. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา)

                2. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษา

                3. เกมส์การศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษ

                4. แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                5. แบบประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

-----------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ

         การศึกษาในครั้งนี้ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิผล (E.I.) ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 50 ขึ้นไป) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน  และ 4) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนผังปาล์ม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 – 2558  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  แบบสอบถาม คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษา   เกมส์การศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบ  และ แบบประเมินเจตคติ โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ดังนี้ ค่าประสิทธิผล (E.I.) ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ค่าความเที่ยง (Reliability) และค่าที (t – test) ผลการวิจัยพบว่า

        1. ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ม่ประสิทธิผล (E.I.) มากกว่าร้อยละ 80

        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

        3. ผลการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

        4. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีโฟนิส์ร่วมกับเกมส์การศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

*************************************************

 

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
0.0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว