การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)

1

เขียนโดย kruoranuch | 8 กรกฎาคม 2560

บทสรุปผู้บริหาร

         สำหรับการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามแนวคิดการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยใช้ CIPP Model ซึ่งแบ่งการประเมินหลักสูตรเป็น 6 ด้าน คือ ด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ และ ด้านประสิทธิผล เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินและไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ปรับปรุง แก้ไข หรือดำเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อไป ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  และแบบวิเคราะห์เอกสาร  โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

          1. หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนผังปาล์ม 1 มีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการด้านผลผลิต และด้านประสิทธิผล มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ส่วนด้านผลกระทบ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง

2. การประเมินด้านบริบท  (Context)  พบว่า  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ/ภารกิจ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีความเหมาะสมในระดับมาก

          3. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  พบว่า  คุณสมบัติของผู้เรียน คุณสมบัติของครูผู้สอน คุณสมบัติของผู้บริหาร สื่อวัสดุ/อุปกรณ์ งบประมาณ อาคารสถานที่ และเวลาเรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก แต่ควรปรับปรุงจำนวนเวลาเรียน และคุณสมบัติของผู้เรียน

          4. การประเมินด้านกระบวนการ (Process)  พบว่า  การบริหารหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา   มีความเหมาะสมในระดับมาก แต่ควรปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

          5. การประเมินด้านผลผลิต (Product)  พบว่า  ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความพึงพอใจต่อผลงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง แต่ควรปรับปรุงความสามารถในการนำทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ  ทักษะกระบวนการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ มาใช้ในชีวิตประจำวัน

          6. การประเมินด้านผลกระทบ (Impact)  พบว่า  พฤติกรรมของผู้เรียนและความต้องการของชุมชน      มีความเหมาะสมในระดับปานกลางแต่ควรปรับปรุงการนำทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ  ทักษะกระบวนการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน และการพัฒนาชิ้นงานด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

          7. การประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness)  พบว่า  ความคงทนต่อพฤติกรรมของผู้เรียนมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง แต่ควรปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาอังกฤษมากขึ้น

 

นางอรนุช  เสียงดัง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
3.3

ความคิดเห็น

wasinee.sirijamorn@gmail.com
8:34 น.
14 ธ.ค. 61 น.

มีประโยชน์ต่อการศึกษา

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว