การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT

0

เขียนโดย krubird2017 | 22 มกราคม 2561

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT

การวิจัยและพัฒนามีรายละเอียดดังนี้

๑) วัตถุประสงค์ในการวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนด ดังนี้

     ๑.๑) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT

     ๑.๒) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     ๑.๓) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT

๒) ขอบข่ายในการวิจัย  ผู้วิจัยได้กำหนด ดังนี้

     ๒.๑)  ขอบข่ายด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๙ คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ คน รวมเป็น ๓๔ คน โดยวิธีการเลือกแบบสุ่ม

     ๒.๒)  ขอบเขตด้านเนื้อหา เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

     ๒.๓)  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  (๑) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ (๒) ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจ

     ๒.๔)  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ การสร้างและหาคุณภาพ  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นการศึกษาและออกแบบ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  และออกแบบและพัฒนา ช่วงที่ ๒ ช่วยของการพัฒนาและนำไปใช้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นการนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้และการประเมิน

๓) สมมติฐานในการวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนด ดังนี้

     ๓.๑) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากขึ้นไป

     ๓.๒) รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๗๕/๗๕ และประสิทธิผลตามเกณฑ์ร้อยละ ๕๐

     ๓.๓) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT ดังนี้

          ๓.๓.๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

          ๓.๓.๒) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

          ๓.๓.๓) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมากขึ้นไป

     สำหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT ครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มี ๔ ขั้นตอน ดังนี้

     ขั้นตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis)

     ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบและพัฒนา (Design & Development)

     ขั้นตอนที่ ๓ การนำไปใช้ (Implement)

     ขั้นตอนที่ ๔ การประเมิน (Evaluation) 

๔) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ดังนี้

     ๔.๑) แบบวิเคราะห์เอกสารสำหรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

     ๔.๒) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำหรับสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและครูที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     ๔.๓) แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT

     ๔.๔) คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน ๓ หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัด การเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT จำนวน ๑๔  แผน 

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

ลำดับแผน

เรื่อง

เวลาเรียน / ชั่วโมง

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

ปฐมนิเทศและการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

การให้เหตุผลแบบอุปนัย

การให้เหตุผลแบบอุปนัย (ต่อ)

การให้เหตุผลแบบอุปนัย (ต่อ)

การให้เหตุผลแบบอุปนัย (ต่อ)

การให้เหตุผลแบบนิรนัย

การให้เหตุผลแบบนิรนัย (ต่อ)

การให้เหตุผลแบบนิรนัย (ต่อ)

การให้เหตุผลแบบนิรนัย (ต่อ)

การอ้างเหตุผลด้วยแผนภาพ

การอ้างเหตุผลด้วยแผนภาพ (ต่อ)

การอ้างเหตุผลด้วยแผนภาพ (ต่อ)

การอ้างเหตุผลด้วยแผนภาพ (ต่อ)

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน

     สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ๖ ขั้นตอน ดังนี้

     ขั้นที่ ๑ ขั้นจัดกลุ่ม  (เทคนิค TGT)

     ขั้นที่ ๒ ขั้นเชื่อมโยงปัญหาและระบุปัญหา

     ขั้นที่ ๓ ขั้นกำหนดแนวทางแก้ไข

     ขั้นที่ ๔ ขั้นศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

     ขั้นที่ ๕ ขั้นการสะท้อนผลการเรียนรู้

     ขั้นที่ ๖ ขั้นสรุปและประเมินผลการเรียนรู้

     ๔.๕) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๔๐ ข้อ

     ๔.๖) แบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๐ ข้อ

     ๔.๗) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัด  การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT

๕) สรุปผลการวิจัย ดังนี้

     ๕.๑) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT โดยภาพรวมแล้วมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

     ๕.๒) การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT มีค่าประสิทธิภาพ (E/E) สูงกว่าเกณฑ์ ๗๕/๗๕ และค่าประสิทธิผล (E.I.) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ ๕๐

     ๕.๓) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT ดังนี้

          ๕.๓.๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

          ๕.๓.๒) ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

          ๕.๓.๓) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด

     ดังนั้นสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค TGT ช่วยในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้กับนักเรียน โดยนักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น ครูและโรงเรียน จึงมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

๖) ข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้

     ๖.๑) ข้อเสนอแนะทั่วไป

     - จากการศึกษาที่พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น ดังนั้น สถานศึกษาตลอดจนหมวดกลุ่มงานวิชาคณิตศาสตร์ ควรสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัด การเรียนการสอนต่อไป

     - ควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

     - ควรเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ควบคู่กัน

     - การเตรียมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนต้องตรวจสอบก่อนนำสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช้ให้ตรงกับเนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนำไปสอนจริง

     - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนควรหารูปแบบและวิธีการให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจที่ดีต่อรายวิชา หรือสื่อที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างความสนใจให้กับนักเรียน

     ๖.๒) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

     - ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอื่นๆ ด้วย โดยให้มีเนื้อหาสาระที่หลากหลายตรงกับความสนใจและความต้องการของนักเรียน

     - ควรศึกษาและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดแก้ไขปัญหา ตลอดจนทักษะทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป

     - ควรพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการจัดการเรียน   การสอน เพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะทางคณิตศาสตร์

     - ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอื่นๆ มาบูรณาการและปรับใช้ด้วยกันต่อไป เช่น การจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน แบบใช้โครงงานเป็นฐาน แบบสือเสาะ และเน้นกระบวนการคิด เป็นต้น

     - ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด การศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ตลอดจนค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ 

******************************************

 

 

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
5.0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว