การพัฒนาหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

0

เขียนโดย krulaaong | 30 มิถุนายน 2561

วิจัย :   การพัฒนาหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย ชุดนิทานคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย   :  นางละออง  เพียรสวัสดิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย : 2560

 

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย ชุดนิทานคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างของคำ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างของคำ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 4) เพื่อหาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย ชุดนิทานคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย ชุด “การสร้างของคำ” แบบทดสอบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ดังนี้ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าประสิทธิผล (E.I.) ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ค่าความเที่ยง (Reliability) และการหาค่าที (t – test) ผลการวิจัยพบว่า

1. หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย ชุดนิทานคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.54 / 84.76 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80 / 80

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย ชุดนิทานคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย ชุดนิทานคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53

สรุปได้ว่า การพัฒนาหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย ชุดนิทานคำไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

 

Title :  The development Skill-enhancing books of Thai tale reading, Thai language subject, Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6.

Researcher :     Mrs. Laongp Pansawat , extra professional teacher

Research year :  2017

 

Abstract

The objectives of this research are 1) to create and develop the skill-enhancing books of Thai tale reading, Thai language subject, Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 to be efficient (E1/E2), 2) to compare the learning achievement by using Skill-enhancing books of Thai tale reading, Thai language subject, Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 before and after learning, and  3) to study the satisfaction of students on the use of skill-enhancing books of Thai tale reading, Thai language subject, Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6. The population and sample group for the research students in Prathom 6, at Somboonprachasoon  School, Office of Surat Thani Educational Service Area 3, in the academic year of 2017. The research tools are 7 skill-enhancing books of Thai tale reading, Thai language subject, for the students in Prathom 6, test, and questionnaires to ask for the satisfaction by passing the quality inspection in the content accuracy (IOC) from the experts and passing the data analysis with statistics; E1/E2, p, r, KR-20, Reliability, and t – test. The research results reveal that:

1. The skill-enhancing books of Thai tale reading, Thai language subject, Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 have E1/E2 equaling to 87.54 / 84.76 which is higher than the specified criteria of 80 / 80.

2. For the comparison of learning achievement by using skill-enhancing books of Thai tale reading, Thai language subject, Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 has the scores after learning are higher than the scores before learning with statistically significance at .05.

3. The satisfaction of students on the use of skill-enhancing books of Thai tale reading, Thai language subject, Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6. is entirely in the highest level with the mean equaling to 4.59 and standard deviation S.D. equaling to 0.53.

It can be concluded that the use of skill-enhancing books of Thai tale reading, Thai language subject, Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 is of quality and very appropriate to be used as the innovation material in learning Thai language subject in the future.

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
4.0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว