การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TGT (สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

0

เขียนโดย krulaaong | 30 มิถุนายน 2561

วิจัย      : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์              โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ซีไออาร์ซี

ผู้วิจัย   :  นางละออง  เพียรสวัสดิ์   ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย : 2559-2560

 

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ซีไออาร์ซี  2) เพื่อสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ซีไออาร์ซี ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) และประสิทธิผล (E.I.) และ 3) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์           โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ซีไออาร์ซี ดังนี้ 3.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3.2) เปรียบเทียบความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 3.3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและครู โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูตัวแทน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 การศึกษา 2559-2560 โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ตรวจสอบหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และวิเคราะห์ค่าความยาก (P) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR – 20) และค่าความเที่ยง () สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และ ค่าประสิทธิผล (E.I.)  ค่า t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ซีไออาร์ซี พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์           โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ซีไออาร์ซี มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 88.48/85.53  และประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7915

3. ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ซีไออาร์ซี ดังนี้

3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ซีไออาร์ซี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2) ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถม-ศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ซีไออาร์ซี หลังเรียงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ซีไออาร์ซี ของครูตัวแทนและนักเรียน โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research and Development: The development of learning management on reading comprehension. Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 to promote reading, thinking, analysis. By cooperative learning techniques CIRC.

Researcher :    Mrs. Laongp Peansawat ,  Eextra professional teacher

Research year : 2016-2017

 

Abstract

This research aims to 1) study and analyze the basic information for the development of learning management on reading comprehension. Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 to promote reading, thinking, analysis. By cooperative learning techniques CIRC, 2) to create and develop of learning management on reading comprehension. Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 to promote reading, thinking, analysis. By cooperative learning techniques CIRC. and 3) to study the outcome of using learning management on reading comprehension. Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 to promote reading, thinking, analysis. By cooperative learning techniques CIRC. which includes 3.1) the comparison of the learning the use of learning management on reading comprehension. Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 to promote reading, thinking, analysis. By cooperative learning techniques CIRC outcome before and after, 3.2) the comparison of the skill reading, thinking, analysis. for the students in Prathom 6 outcome after and criterion 80%, and 3.3) the level of satisfaction of the use of learning management on reading comprehension. Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 to promote reading, thinking, analysis. By cooperative learning techniques CIRC. The population and sample group for the research students in Prathom 6, at Somboonprachasoon  School, Office of Surat Thani Educational Service Area 3, in the academic year of 2016-2018. The research method was the document analysis. The research instruments were structural interview, questionnaire, teacher’s manual for classroom planning, 40-question learning outcome test, and satisfaction survey. All of the instruments has been tested content validity (IOC) by the experts and tested difficulty (P), discrimination (r), reliability (KR – 20), and validity (). The statistics used in this research was basic statistics including percentage (P), mean () standard deviation (S.D.), and hypothesis testing statistics which is efficiency (E1/E2), effectiveness (E.I.) testing and t-test. The result suggests that

1. The study and analysis of the basic information for developing the use of learning management on reading comprehension. Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 to promote reading, thinking, analysis. By cooperative learning techniques CIRC model. was appropriate at the highest level.

2. The creation and development of learning management on reading comprehension. Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 to promote reading, thinking, analysis. By cooperative learning techniques CIRC has the higher efficiency value (E1/E2) than the specified 80/80 benchmark with 88.48/85.53 and than the effectiveness (E.I.) with 0.7915.

3. The outcome of using learning management on reading comprehension. Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 to promote reading, thinking, analysis. By cooperative learning techniques CIRC is as follows:

3.1 The learning management on reading comprehension. Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 to promote reading, thinking, analysis. By cooperative learning techniques CIRC: it was found that after learning the total score was higher than that obtained before learning at statistically significant level of .05.

3.2 The comparison of the skill reading, thinking, analysis. for the students in Prathom 6: it was found that after learning the total score was higher than that obtained criterion 80% at statistically significant level of .05.

3.3 The level of satisfaction of the use of learning management on reading comprehension. Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 to promote reading, thinking, analysis. By cooperative learning techniques CIRC: it was found that the satisfaction was at the high level.

For it can be concluded that the use of learning management on reading comprehension. Thai Language Learning Group for the students in Prathom 6 to promote reading, thinking, analysis. By cooperative learning techniques CIRC is of quality and very appropriate to be used as the innovation material in learning Thai language subject in the future.

 

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
0.0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว