รายงานผลโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านมุนี

2

เขียนโดย thunchanok | 21 กุมภาพันธ์ 2555

ชื่อผลงานวิชาการ           รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านมุนี

ชื่อผู้รายงาน                     นางศรินทิพย์  ทะสะระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมุนี

ระยะเวลาดำเนินการ     ปีการศึกษา  2553

บทคัดย่อ

 

วัตถุประสงค์

รายงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านมุนี  มีวัตถุประสงค์  เพื่อ               รายงานบทบาทของผู้ครู  และผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน   เพื่อรายงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียน เพื่อรายงานนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  และเพื่อรายงานความพึงพอใจของครู  นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 

วิธีดำเนินการ

การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากประชากร  ประกอบด้วย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  70  คน    ครู  จำนวน  11  คน และผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  52  คน  รวมทั้งสิ้น  133  คน  โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการการอ่าน  5  กิจกรรมคือ  กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน  กิจกรรมเอื้ออาทรพี่สอนน้อง  กิจกรรมเสียงตามสาย  กิจกรรมเที่ยงวันคาราโอเกะ  และกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  ฉบับที่  1  แบบสอบถามบทบาทของ ครู  และผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านมุนี  ฉบับที่  2 แบบสอบถามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านมุนี    ฉบับที่  3  แบบประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านมุนี  ฉบับที่  4  แบบสังเกตนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยผู้ปกครอง  หลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนบ้านมุนี   และฉบับที่  5,6,7แบบสอบถามความพึงพอใจของครู  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าโรงเรียนบ้านมุนีน

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม  ฉบับที่  1-2  และฉบับที่  4, 5, 6,7  โดยการหาค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และฉบับที่  3  โดยการแจกแจงความถี่  และหาค่าร้อยละ(%)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  SPSS

 

 

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านมุนี  ส่งผลให้นักเรียนมีนิสันรักการอ่าน จนประสบความสำเร็จเป็นที่พึงพอใจ โดยปรากฏผลดังนี้

1.             บทบาทของครู  และผู้ปกครองนักเรียน  ในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

โรงเรียนบ้านมุนี   พบว่า  ครู  และผู้ปกครองมีบทบาทในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับมาก 

2.   การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านมุนีจำนวน  5  กิจกรรรม    พบว่า  มีผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 

3.  การประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านมุนี  พบว่า  โดยภาพรวมนักเรียนมี

นิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับมาก 

4.             การสังเกตนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยผู้ปกครอง  หลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริม

นิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านมุนี พบว่า  โดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ  88

5.             ความพึงพอใจของครู  ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านมุนี    พบว่า  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

6.             ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านมุนี    พบว่า  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

7.             ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านมุนี   โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะในการนำผลการดำเนินงานไปใช้

1.             ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่านักเรียน ครู ผู้ปกครอง มี

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นการดำเนินการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านควรทำอย่างต่องเนื่อง

2.             การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนในโรงเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนต้อง

เป็นแบบอย่างที่ดี และผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญในการสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และให้ความรู้ในขณะอยู่ที่บ้าน

3.             การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจะประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้

ความสำคัญในทุกๆด้าน ให้การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและต้องมีการนิเทศอย่างต่อเนื่องและจริงจัง                

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
4.0

ความคิดเห็น

SD05311

เปี่ยมเมธี อนุบุตร
11:56 น.
9 พ.ค. 55 น.

เป็นโครงการท่ีน่านำไปปฏิบัติมากครับเพื่อนครู เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

แจ้งลบ ตอบกลับ 0
thunchanok

ศรินทิพย์ ทะสะระ
20:39 น.
31 พ.ค. 55 น.

อยากให้เพื่อนครูนำไปจัดให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียนให้ดีขึ้น

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว