ครูจะเตรียมความพร้อมอย่างไรให้เป้นเลิศทางวิชาการ การเขียนเรียงความ การท่องบทอาขยานทำนองเสนาะให้ประสบผลสำเร็จ

2

เขียนโดย san.07@hotmail.co.th | 17 เมษายน 2555

         ทุกปีการศึกษาจะมีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมากมายหลายอย่างทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขันหลายๆกิจกรรมเช่นกลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทยมีการแข่งขันการคัดลายมือ การอ่านออกเสียง การเขียนเรียงความจากภาพ การเขียนเรียงความจากหัวข้อที่กำหนดให้ การเขียนเรียงความจากหัวข้อที่กำหนดให้พร้อมวาดภาพระบายสี การแข่งขันทำหนังสือเล่มเล้กเป็นทีม การแข่งขันการแต่งกลอนต่างๆ ตลอดจนการแข่งขันการท่องบทอาขยานเดี่ยวและเป็นทีม ที่จะกล่าวถึงคือ การแข่งขันการเขียนเรียงความและการท่องบทอาขยาน

     ๑.การเขียนเรียงความจากหัวข้อที่กำหนดให้

           ๑.๑ เตรียมนักเรียนครูควรเลือกนักเรียนในช่วงชั้นที่กำหนด คนที่อ่านออกเขียนได้ เก่งภาษาไทย หญิงหรือชายก็ได้มาฝึกซ้อมนอกเวลาอาจเป็นหลังเลิกเรียนหรือวันเสาร์วันอาทิตย์หรือปิดเทอม

           ๑.๒ เตรียมพร้อมด้านเวลา ครูควรเสียสละเวลาทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อม  ทั้งเวลาและแรงกายแรงใจ

           ๑.๓ เตรียมหัวข้อที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น เช่น เศรษฐกิฐพอเพียง ภาวะโลกร้อน อุทกภัยในประเทศไทยมาฝึกบ่อยๆ โดยครูให้เขียนอย่างน้อยวันละเรื่องตั้งเวลาเขียนประมาณ๑ชั่วโมง ครูตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การแข่งขันที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มา มีรูปแบบการเขียนคำ การใช้ภาษา ชื่อเรื่อง ให้คะแนนไปตามที่เขียนทุกวัน บอกให้ทราบว่าถูกผิดตรงไหน อย่างไร ควรพัฒนาตัวหนังสือให้สวยให้อ่านง่าย มีคำนำ เนื้อเรื่อง สรุป จำกัดบรรทัดด้วยว่ากี่บรรทัดขึ้นไป

ทุกครั้งที่เขียนต้องมีชื่อเรื่อง  ฝึกวันต่อไปตั้งชื่อเรื่องใหม่ทั้งใกล้และไกลตัวด้วยเช่น ถ้าข้าพเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีข้าพเจ้าจะบริหารประเทศอย่างไร  โลกในอนาคตของข้าพเจ้า  เมืองไทยในอนาคต  ภัยของยาเสพติด  อาหารที่ข้าพเจ้าชอบ ครอบครัวของข้าพเจ้า  โรงเรียนของฉัน  สัตว์เลียงของฉัน  ในหลวงของเรา  ทุกครั้งที่เขียนควรบอกจุดเด่นจุดด้อย

            ๑.๔ เตรียมอุปกรณ์ เช่่น ดินสอ ยางลบ กระดาษลายเส้น กระดาษวาดภาพ  กระดาษปอนด์  สีเทียน สีไม้

ไม้บรรทัด มีดหรือกบเหลาดินสอ อุปกรณ์เหล่านี้เผื่อไว้แข่งขันการเขียนเรียงความที่กำหนดหัวข้อมาให้ แล้วให้นักเรียนวาดภาพสื่อความหมาย ระบายสี มีการให้คะแนนทั้งภาพการลงสีและเรียงความ ตัวหนังสือสวยงามที่สุด เขียนถูกต้องที่สุด ครูก็ควรเตรียมและฝึกซ้อมนักเรียนให้คะแนนเหมือนกันเช่น เรื่องพระผู้ทรงเป็นครูแห่งดิน

            ๑.๕ เตรียมรางวัล ถ้าผลการแข่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศอันดับ๑หรือ๒ครูผู้ฝึกควรมีรางวัลเสริมแรงบ้างเล็กน้อย ถึงแม้จะเป็นระดับกลุ่มสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคหรือระดับประเทศต่อไป

     ๒. การแข่งขันการท่องบทอาขยานกำหนดเป็นทีมหรือเดี่ยว

             ๒.๑ การเตรียมนักเรียน  การเตรียมนักเรียนถ้าเป็นทีมแล้วแต่จะจำกัด ๓-๕ คน หรือ ๑ คน เลือกนักเรียนในระดับช่วงชันที่กำหนด เอาคนพูดเสียงดังฟังชัด หญิงหรือชายก็ได้หรือประเภททีมปนกันก็ได้ แต่งกายสะอาด การฝึกซ้อมนอกเวลาหลังเลิกเรียนหรือวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันราชการช่วงปิดเทอม

              ๒.๒ เตรียมเวลา ครูและนักเรียนควรมีเวลาฝึกสอนฝึกซ้อมอย่างเพียงพอ เสียสละเวลาแรงกายแรงใจ ทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อนักเรียนให้เพียงพอ

              ๒.๓ เตรียมอุปกรณ์ เนื้อหาบทอาขยานครูควรจัดหาหรือถ่ายเอกสารคนละเล่มและแผ่นซีดีหรือม้วนเทปบทอาขยานนั้นควรมีด้วย  เครื่องคอมพิวเตอร์ควรเตรียมเปิดแผ่นซีดีให้ฟังเป็นตัวอย่าง 

               ๒.๔ เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย นักเรียนควรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในการเข้าแข่งขัน กินอาหารให้ครบทุกหมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวัละ ๘ แก้ว ดื่มน้ำไม่ร้อนจัดไม่เย็นจัด  เพราะเย็นจัดจะทำให้เจ็บคอ ไอ ทำให้ไม่สบาย เสียงไม่ดี  เสียงแหบแห้งได้ เวลาประกวดจะต้องไม่ลืมทำความเคารพกรรมการด้วยการไหว้หนึ่งครั้งด้วยกิริยาที่นอบน้อม

               ๒.๕ เตรียมความพร้อมทางด้านเนื้อหาบทอาขยาน  บทอาขยานควรเตรียมพร้อมทั้งบทหลัก บทรอง แต่ละช่วงชั้น เช่น ป.๑ - ๓ ป.๔-๖ ม.๑ - ๓  ควรท่องให้จำได้ทุกบทและยังต้องท่องให้ได้น้ำเสียงและสำเนียงเหมือนกับต้นฉบับจากม้วนเทปบ้าง ตัวอย่างจากซีดีบ้าง ครูคนฝึกควรท่องได้ท่องเป็นตัวอย่างให้แก่นักเรียนอย่างแม่นยำ

                ๒.๖ เตรียมความรู้ด้านหลักเกณฑ์ เราควรทราบหลักเกณฑ์ในการเข้าแข่งขันเท่ากับเราชนะไปครึ่งหนึ่งแล้ว ทราบคะแนนที่กำหนดในแต่ละหัวข้อ เช่น ประเภททีมก็จะมีการให้คะแนนความพร้อมเพรียง น้ำเสียง เสียงดังฟังชัดเจน มารยาทในการท่อง ออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว ชัดเจนหรือไม่ เอื้อนเสียงถูกต้อง ท่องคำตก  ออกเสียงชัดเจนหรือไม่  ถ้าเป็นประเภทเดียวหรือคนเดียวก็จะดูการแต่งกายเหมาะสม น้ำเสียงถูกต้องตามหลักการอ่านทำนองเสนาะ ออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว ชัดเจนหรือไม่ ดูกิริยามารยาท ดูความมั่นใจในการท่องเพียงไร ครูควรฝึกและให้คะแนนทุกครั้ง  บอกความบกพร่องในบทนั้น ๆ ให้นักเรียนแก้ไขครั้งต่อไป

                ๒.๗ เตรียมเสียงให้ดังในตอนแข่งขัน  ครูผู้ฝึกควรบอกนักเรียนไว้ล่วงหน้าถึงเวลาการแข่งขันเราต้องเดินเข้าอย่างสง่างาม ทำความเคารพ รายงานตัว บอกชื่อ ชั้น โรงเรียน ถ้ามีเสียงท่องบทอาขยานของคู่ต่อสู้ดังลอดออกมานอกห้อง เราหรือทีมเราจะต้องเปล่งเสียงดังกว่าที่เขาท่องก่อน ท่องให้มั่นใจ เสียงดัง ฟังชัดถูกต้องตามทำนองเสนาะและอักขรวิธี

                ๒.๘ เตรียมรางวัลให้กับนักเรียน เมื่อนักเรียนทำได้หรือชนะเลิศระดับหนึ่งในการแข่งขัน ครูควรให้กำลังใจ กล่าวคำชมเชยพร้อมทั้งให้รางวัลเล็กๆ น้อยๆ เพื่อเตรียมแข่งขันในระดับต่อไป

                 ถ้าเตรียมความพร้อมได้อย่างนี้แล้วความเป็นเลิศทางวิชาการหรือผลสำเร็จของผู้ที่นำไปปฏิบัติอยู่ไม่ไกลนักคงจะอยู่แค่เอื้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
2.0

ความคิดเห็น

manatsanan_tang@hotmail.com
5:46 น.
22 ก.ย. 57 น.

http://www.cheapestcarinsuronline.com/ carinsurance izze http://www.laleenah.com/ buy pfizer viagra >:-]]] http://www.jaysonbiadog.com/ buying viagra online =PP http://www.onlineschoolsoffer.net/ online schools 1797
8:46 น.
26 มี.ค. 56 น.

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว