การสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น

0

เขียนโดย aorwan@gmail.com | 3 กรกฎาคม 2558

ครูน้อย

            การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากรู้อยากเห็น คือ ชี้ชวน พูดคุย กระตุ้นให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากทดลอง ตั้งคำถามเพื่อให้เด็กค้นหาคำตอบ และฝึกให้เด็กตั้งคำถามไปพร้อมกันในบรรยากาศที่สนุกสนาน เช่น ขอยกตัวอย่าง 2 กิจกรรม

   1.กิจกรรมพาเด็กๆออกทัศนศึกษางาน“50ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” ครูพาเด็กๆออกไปสำรวจเรียนรู้สิ่งต่างๆ  เด็กๆเกิดความสนใจสิ่งที่พี่นักศึกษาทำ ทดลองทำถุงมือจากยางพารา เด็กๆต่างก็สนใจและอยากลองทำดู ให้พี่นักศึกษาพาทำตามกระบวนการ พอทำเสร็จเด็กๆก็มีการตั้งคำถาม “มันเป็นถุงยางได้อย่างไร” “ยางมาจากไหน” “ ต้นยางเป็นอย่างไร”เป็นต้น ซึ่งจากการทดลองการสังเกตของเด็กๆ ทำให้เด็กๆเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ อยากเห็นต่อไปอีก ถึงที่มาของยางพารา ต้นยางพาราเป็นอย่างไร ยางไหลออกมาอย่างไร ซึ่งกระบวนการต่อไปก็เป็นหน้าที่ครูที่จะนำพาเด็กๆให้ได้เรียนรู้ต่อไป

         2.ครูพาเด็กๆจัดมุมนิทานให้เด็กๆอ่านในเวลาว่าง ให้เด็กๆยืมหนังสือที่ตัวเองชอบกลับไปอ่านที่บ้าน ครูนำเสนอหรือเปลี่ยนหนังสือนิทานใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากที่จะอ่านหนังสือมากขึ้น ครูก็พาเด็กๆเข้าห้องสมุดใหญ่(สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)ที่มีหนังสือเยอะหลากหลาย สภาพบรรยากาศก็ดี กว้าง ห้องโล่ง ครูยืมหนังสือนิทานที่เด็กๆชอบกลับมาเล่าให้ฟังที่โรงเรียน กิจกรรมดังกล่าวก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆได้เป็นผู้ที่รักการอ่าน อยากรู้อยากเห็นมากขึ้น เด็กๆอยากให้ครูพาไปห้องสมุดอีก

ครูแขก

การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนั้นมีหลายวิธี เช่น

1.กระกระตุ้นโดยใช้วาจาน้ำเสียง การบอกเล่าของครู ให้ดูน่าตื่นเต้น น่าสนใจ เพื่อดึงดูดใจเด็ก

2.การยกตัวอย่างประกอบโดยการเล่าถึงสิ่งที่มีคนทำมาก่อนแล้วประสบความสำเร็จ หรือทำแล้วสนุกสนาน ได้รับประโยชน์หรือคุณค่าอย่างไร

3.ครูลงมือทำให้เด็กดูเป็นตัวอย่างเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในตนเอง ให้เด็กเกิดความไว้วางใจ กล้าที่จะลอง ไม่กลัว

4.สร้างจากการตั้งคำถามที่หลากหลายคำถามปลายเปิดคำถามที่ต้องวิเคราะห์ สังเกต จดจำ เป็นต้น เพื่อฝึกกระบวนการคิด

5.ครูต้องส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเด็กให้เด็กมีความเป็นธรรมชาติ จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ได้ลงมือทำ

6.ใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นความActive ของเด็ก ให้เด็กได้เล่นเป็นทีมหรือเล่นเดี่ยว

ครูแจ๋วแหว๋ว

            เด็กในปัจจุบันมีหลายลักษณะ มีทั้งเด็กเรียน เด็กถูกบังคับให้เรียน แต่บนพื้นฐานของคำว่า”เด็ก” แล้ว ต้องสนใจสิ่งใหม่หรือสนใจในสิ่งที่คนอื่นสนใจ เช่น สนใจอยากเล่น สนใจอยากเที่ยว ความฝันอยากได้ทุกสิ่งที่ใจหวัง ไม่ชอบการบังคับ ทุกอย่างขึ้นกับว่าอยากทำหรือไม่อยากทำเท่านั้น บางครั้งต้องอาศัยการเล่นมาช่วยให้อยากเรียนรู้

            ในฐานะที่ตนเองเป็นครูคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเอื้ออำนวยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ อยากรู้ อยากเห็น เพื่อพัฒนาเขาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น  เป็นโจทย์ที่ท้าทายครูเป็นอย่างมาก “การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากรู้อยากเห็น”  สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ ครูควรคำนึงถึงจุดนี้ เพราะการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กอยากรู้ อยากเห็น เด็กจะเรียนหนังสือต้องอยู่ในบรรยากาศของการเรียน ถ้าไม่มีบรรยากาศทำอย่างไรก็เรียนไม่ได้ เช่น การสร้างการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีมุมอ่านหนังสือ มุมประดิษฐ์ของเล่น ฯลฯก็เป็นสิ่งกระตุ้นให้เด็กอยากรู้อยากเห็น  วิธีการจัดการเรียนการสอนของครูก็เป็นสิ่งสำคัญ นั้นคือเด็กจะประสบความสำเร็จในการเรียนนั้นเขาต้องได้เรียนด้วยการลงมือทำ ได้นำไปใช้ เรื่องที่เรียนต้องเชื่อมโยงเกี่ยวกับตัวเขา เพราะฉะนั้นครูควรออกแบบการสอนเพื่อเอื้อให้เด็กได้ลงมือทำ(Learning by doing) ไม่ใช่สอนแต่ทฤษฎีและบอก/ป้อนข้อมูลให้เด็ก

            การสร้างสื่อการเรียน/การสอนที่แปลกใหม่ มีความน่าสนใจ เป็นสิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กแน่นอน เพราะสื่อที่ดีช่วยให้เด็กเข้าใจเนื้อหาการเรียนได้ง่าย มองเห็นภาพ จับต้องได้ เช่นกิจกรรมออกภาคสนาม เป็นการเปิดโลกใหม่ให้เด็กได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาสรุปเป็นการเรียนรู้จากของจริง ทำให้เด็กไม่เบื่อการเรียนและเขาจะได้เรียนอย่างมีความสุข

            “หากครูทุกคนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากรู้/อยากเห็นได้” สิ่งนี้ก็เปรียบเสมือน เป็นแรงกระตุ้นให้ครูมีแรงบันดาลใจที่จะสอนเช่นกัน

ครูแซม

            สำหรับผมการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนั้น การที่เราจะเสริมแรงทางบวกอย่างเดียวนั้นคงไม่พอ จึงจำเป็นต้องให้การเสริมแรงทางลบด้วยในบางครั้ง การชมก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ใช้อยู่บ่อยครั้ง ละสิ่งที่สำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนคือ ต้องรู้ว่าเขามีความถนัดมีความชอบในด้านไหนเป็นพิเศษ และส่งเสริมในด้านที่เขาชอบ ชมและคอยให้กำลังใจอยู่เป็นประจำ

            อีกหนึ่งอย่างที่ผมพยายามทำ คือ การทำให้ดูเป็นตัวอย่าง เพราะนักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเขามีแบบอย่างที่เหมือนกันจะทำให้เขามีความรู้ความสามารถ เป็นคนอยากรู้อยากเห็น มีระเบียบวินัยที่ดี แต่ก่อนที่นักเรียนจะมีต้องมีแบบอย่างที่ดีก่อนครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
5.0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว