ขอต้อนรับสู่ ฐานข้อมูล "100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน"

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

        คณะวิจัย ประกอบด้วย รศ. วิทยากร เชียงกูล อ.พรพิไล เลิศวิชา ผศ.จินดา จำเริญ อ.ปรีดา ปัญญาจันทร์ รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ และ ผศ.รพินทร คงสมบูรณ์ ใช้เวลาในการดำเนินการ 10 เดือนในการคัดเลือกจนกระทั่งได้รายชื่อครบ 100 ชื่อเรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็นหนังสือแต่งหรือบันเทิงคดีที่มีศิลปะในการเขียนที่ดี อ่านแล้วสนุก เขียนโดยนักเขียนไทย หรือมีเนื้อหาของสังคมและวัฒนธรรมไทย หนังสือแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามพัฒนาการและความสนใจของเด็ก ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก 0-6 ปี กลุ่มเด็กโต 6-12 ปี และกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน 12-18 ปี โดยได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 เมื่อเดือนตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว