รายงานการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ อ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง

0

เขียนโดย thunchanok | 16 เมษายน 2558

รายงานการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ อ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2557

ชื่อผลงานวิชาการ                  รายงานการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการ

                                      อ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร

                                      จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2557

ชื่อผู้รายงานการดำเนินงาน        นางพรรัตน์  ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะลังปัง

ระยะเวลาดำเนินการ               ปีการศึกษา  2557

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

วัตถุประสงค์

รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง

ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2557   มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานกระบวนการในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง

ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2557  เพื่อรายงานการดำเนินงานผลที่เกิดจากดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง ตำบลหัวไทร     อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2557  ดังนี้  คุณภาพการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง ตามความคิดเห็น ของ นักเรียน ครู ประเมินพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร                   จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2557  ตามความคิดเห็นโดยนักเรียน ครู สังเกตพฤติกรรมการ      มีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนหลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2557 โดยผู้ปกครองนักเรียน และ ความพึงพอใจของ  นักเรียน  ครูและผู้ปกครองนักเรียน  ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช   ปีการศึกษา 2557

 

วิธีดำเนินการ

การศึกษาครั้งนี้ศึกษาจากประชากร  ประกอบด้วย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6  จำนวน  21  คน    ครู  จำนวน  4  คน และผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  30  คน  รวมทั้งสิ้น  55  คน  โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการการอ่าน  8  กิจกรรมคือ  กิจกรรมหนอนน้อยรักการอ่าน  กิจกรรมตะกร้าน้อยสู่ชุมชน  กิจกรรมจิ๊กซอต่อภาพ   กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน  กิจกรรมลูกเต๋ามหัศจรรย์  กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก  กิจกรรมตะกร้าน้อยสู่ห้องเรียน  และกิจกรรมภาษาพาเพลิน   

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  ฉบับที่  1 แบบสอบถามคุณภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โดยนักเรียน ครู   ฉบับที่  2  แบบประเมินพฤติกรรมการมีนิสัย  รักการอ่านของนักเรียนวัดทะเลปัง  โดย นักเรียน ครู  ฉบับที่  3  แบบสังเกตพฤติกรรมการนิสัยรักการอ่านของนักเรียน หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปังโดยผู้ปกครองนักเรียน  และ ฉบับที่ 4  แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักเรียนครู  และผู้ปกครองนักเรียน  ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม  ฉบับที่  1-2   และฉบับที่  4 โดยการหาค่าเฉลี่ย  (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และฉบับที่  3  โดยการแจกแจงความถี่  และหาค่าร้อยละ(%)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง  ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2557 ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน      จนประสบความสำเร็จเป็นที่พึงพอใจ โดยปรากฏผลดังนี้

ฉบับที่  1 แบบสอบถามคุณภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง  ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2557 โดยนักเรียน      ครู จำนวน  8  กิจกรรรมประกอบด้วย  กิจกรรมหนอนน้อยรักการอ่าน  กิจกรรมตะกร้าน้อยสู่ชุมชน  กิจกรรมจิ๊กซอต่อภาพ   กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน  กิจกรรมลูกเต๋ามหัศจรรย์  กิจกรรมหนังสือ     เล่มเล็ก  กิจกรรมตะกร้าน้อยสู่ห้องเรียน  และกิจกรรมภาษาพาเพลิน พบว่า ในภาพรวมผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ฉบับที่  2  แบบประเมินพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง        ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2557 โดย นักเรียน ครู พบว่า          ในภาพรวม มีผลการประเมินพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านอยู่ในคุณภาพระดับมาก 

 ฉบับที่  3  แบบสังเกตพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยผู้ปกครอง หลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2557 พบว่า  ในภาพรวมนักเรียนการมีพฤติกรรมมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 89.79

ฉบับที่  4   แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักเรียน ครู  และผู้ปกครองนักเรียน  ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2557 พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับคุณภาพ มาก

 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการดำเนินงานไปใช้

             จากการรายงานการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลปัง  ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2557             มีข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการรายงานการดำเนินงานโครงการ ไปใช้ดังนี้

             ข้อเสนอแนะสำหรับโรงเรียน

 1. ควรนำผลการรายงานการดำเนินงานโครงการมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียน

 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจะประสบผลสำเร็จ ผู้บริหารโรงเรียน

ต้องให้ความสำคัญในทุกๆด้าน ให้การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและต้องมีการนิเทศอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

 

 

 1. ควรมีวิธีการในการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วย

กระบวนการเชิงระบบ ครบวงจรที่ประสานสอดคล้องกับบุคากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง       ตามบทบาทหน้าที่และควรเลือกกิจกรรมการอ่านแบบง่าย จัดได้หลายวิธีหลากหลายสถานการณ์

 1. การรายงานการดำเนินงานโครงการครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนอื่น ๆ      

ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาโรงเรียนในลักษณะนี้

 1. ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในโครงการไปประยุกต์ใช้โดยปรับให้

เหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ทีเกิดผลขึ้นกับนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

 1. ผู้บริหารมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ

อย่างเต็มที่และให้ขวัญกำลังใจ ครู ด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะสำหรับครู

 1. ครูควรมีการศึกษาสภาพปัญหาการอ่านของนักเรียน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม

ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

 1. ครูสร้างความเข้าใจอันดีในบรรยากาศที่เป็นมิตรกับนักเรียนและผู้ปกครอง

นักเรียนในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

 1. ครูควรพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการอ่านอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

 1. การจัดกิจกรรมควรเน้นการประสานกับผู้ปกครองนักเรียนให้มากขึ้นอย่างมี

ระบบเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

 1. ควรจัดกิจกรรมในโครงการที่สามารถส่งผลถึงการพัฒนาทักษะการอ่านและเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วย

 1. ควรนำนวัตกรรมจากการจัดกิจกรรมไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นที่

ยอมรับและศรัทธา ต่อโรงเรียน

           ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

 1. ควรศึกษาผลกระทบของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ในด้านประโยชน์ที่มี

ต่อการเรียน หรือผลกระทบที่มีต่อการใช้เวลาในการดำเนินงานโครงการ

 1. ควรมีการวิจัยรายงานเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 

หมวดหมู่: ข่าวสารสมาชิก
สถานที่: หัวไทร
จังหวด: นครศรีธรรมราช
เว็บไซท์:

คุณชอบเนื้อหาข่าว/บทความมากน้อยเพียงใด
0.0

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

 1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
 2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
 3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
 1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
 2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
 3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว