กระดานแลกเปลี่ยน

ห้องแบ่งปัน
แบ่งปันสิ่งต่างๆเชิญห้องนี้เลยค่ะ
ห้องสัพเพเหระ
ไม่รู้เข้าห้องไหน คุยได้ทุกเรื่องกันเลย
ห้องโครงการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
ห้อง ClassStart
ขอเชิญสมาชิกอบรม ClassStart ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นหลังจากได้มีการนำ ClassStart ไปทดลองใช้ รวมถึงประเด็นอื่นๆ

กระทู้ล่าสุด

ตั้งกระทู้ใหม่
 กระทู้ห้อง (ห้องย่อย)ตั้งกระทู้ตอบอ่าน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ห้องแบ่งปัน
pattiya
05/04/2560 21:04
1 7
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง My Family โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องแบ่งปัน
oyo_2509@yahoo.co.th
13/03/2560 22:49
0 10
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ห้องแบ่งปัน
krujantana
06/03/2560 01:39
0 73
ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ห้องแบ่งปัน
krujantana
06/03/2560 01:01
0 39
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นของเรา “จังหวัดกาฬสินธุ์” ห้องแบ่งปัน
krurattanapon
01/02/2560 17:39
0 4
การจัดกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียน ห้องแบ่งปัน
krurattanapon
01/02/2560 17:37
0 4
บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องแบ่งปัน
sirisiriporn
17/01/2560 22:14
0 3
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง บรรยากาศ ห้องสัพเพเหระ
Jurairat.Panko@gmail.com
07/10/2559 15:27
0 10
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง บรรยากาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้วิจัย สิริพร พัวเจริญ ปีที่ทำวิจัย 2556 ห้องสัพเพเหระ
Jurairat.Panko@gmail.com
07/10/2559 15:20
0 4
มาใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพผู้เรียน และเปลี่ยนบทบาทครูกันเถอะ ห้องแบ่งปัน
arreerat
23/09/2558 11:22
0 9
Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว