กระดานแลกเปลี่ยน

ห้องแบ่งปัน
แบ่งปันสิ่งต่างๆเชิญห้องนี้เลยค่ะ
ห้องสัพเพเหระ
ไม่รู้เข้าห้องไหน คุยได้ทุกเรื่องกันเลย
ห้องโครงการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
ห้อง ClassStart
ขอเชิญสมาชิกอบรม ClassStart ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นหลังจากได้มีการนำ ClassStart ไปทดลองใช้ รวมถึงประเด็นอื่นๆ

กระทู้ล่าสุด

ตั้งกระทู้ใหม่
 กระทู้ห้อง (ห้องย่อย)ตั้งกระทู้ตอบอ่าน
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องแบ่งปัน
Aorasa
06/03/2562 21:46
0 2
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องแบ่งปัน
Aorasa
06/03/2562 21:33
0 2
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องแบ่งปัน
krueak
01/03/2562 00:37
0 1
รายการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องแบ่งปัน
jinthana
02/01/2562 20:43
0 2
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษ ห้องแบ่งปัน
jinthana
02/01/2562 20:26
0 1
เผยแพร่เอกสาร ห้องแบ่งปัน
jinthana
02/01/2562 20:22
0 3
การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่องการแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ห้องแบ่งปัน
sarayutnakin
25/06/2561 21:16
0 3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องแบ่งปัน
mongkhol.dro
24/06/2561 22:09
0 1
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เลขยกกำลัง ห้องแบ่งปัน
pitchy003
07/06/2561 22:37
0 2
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องแบ่งปัน
jjj789
20/05/2561 17:56
0 3
Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว