กระดานแลกเปลี่ยน

ห้องแบ่งปัน
แบ่งปันสิ่งต่างๆเชิญห้องนี้เลยค่ะ
ห้องสัพเพเหระ
ไม่รู้เข้าห้องไหน คุยได้ทุกเรื่องกันเลย
ห้องโครงการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ
ห้อง ClassStart
ขอเชิญสมาชิกอบรม ClassStart ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นหลังจากได้มีการนำ ClassStart ไปทดลองใช้ รวมถึงประเด็นอื่นๆ

กระทู้ล่าสุด

ตั้งกระทู้ใหม่
 กระทู้ห้อง (ห้องย่อย)ตั้งกระทู้ตอบอ่าน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องแบ่งปัน
krupichanan
02/07/2560 16:20
1 6
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ห้องแบ่งปัน
worawoot2527
07/04/2560 10:48
0 8
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ห้องแบ่งปัน
577455819124575
05/04/2560 22:30
1 7
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ห้องแบ่งปัน
pattiya
05/04/2560 21:04
1 8
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง My Family โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องแบ่งปัน
oyo_2509@yahoo.co.th
13/03/2560 22:49
0 10
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ห้องแบ่งปัน
krujantana
06/03/2560 01:39
0 73
ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ห้องแบ่งปัน
krujantana
06/03/2560 01:01
0 39
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นของเรา “จังหวัดกาฬสินธุ์” ห้องแบ่งปัน
krurattanapon
01/02/2560 17:39
0 4
การจัดกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียน ห้องแบ่งปัน
krurattanapon
01/02/2560 17:37
0 4
บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องแบ่งปัน
sirisiriporn
17/01/2560 22:14
0 3
Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว