กลับหน้ากระทู้

การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง My Family โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ตั้งกระทู้โดย : oyo_2509@yahoo.co.th  [ 13/03/2560 22:49 ] Dislike 0  

บทคัดย่อ

         การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง  My  Family  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  My  Family  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรนียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ตามเกณฑ์ประสิทธิผลตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  My  Family  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  My  Family  ส่วงเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นนักเรียนทั้งหมดในชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดนางวัง  (สหราษฎร์อุทิศ)  จำนวน  19  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  My  family  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทืี่  6  จำนวน  4  ชุด  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  My  Family  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ่้นงาน  จำนวน  16  ชั่วโมง  3)  แบบทดสอบวัดผบสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง  My  Family  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.50-0.75  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.25-0.48  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.82  และ  4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  My  Family  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  12  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.76  สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (มิว)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (ซิกม่า)  ค่าร้อยละ  (%)  และการทดสอบค่าที  (t-test  Dependent)

         ผลการศึกษา  พบว่า

         1.  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่อง  My  Family  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชีั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  เท่ากับ  81.49/80.70

2.  ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  My  Family  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งเสริม่ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่้าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.58015  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน  ร้อยละ  58.02

         3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นปรนะถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่้อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

         4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  My  family  โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่้อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่่  6  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  ค่ามิวเท่่ากับ  4.43


จำนวนผู้เข้าชม 10 คน | จำนวนความเห็นทั้งหมด 0 ความเห็น
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว