กลับหน้ากระทู้

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ตั้งกระทู้โดย : krupichanan  [ 02/07/2560 16:20 ] Dislike 0  

 

รายงาน :   ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา :    นางพิชานัน  ทวีกายุจันทร์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1

ปีที่ศึกษา :  2559

***********************************************

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

๑. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน

๓. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ ๘๐

๔. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบ่งเป็น 4 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 18 แผน 18 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ดังนี้ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าประสิทธิผล (E.I.) ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) ค่าความเที่ยง (Reliability) และค่าที (t – test) ผลการวิจัยพบว่า

1. แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 89.10/85.40

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถม-ศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถม-ศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53

ดังนั้น ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย และสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนามีคุณภาพเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้ในวิชาภาษาไทย ต่อไป

************************************************

 

เครื่องมือที่เกี่ยวของทั้งหมด

นวัตกรรม : แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชุด “มาตราตัวสะกด” วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แบ่งเป็น ๔ ชุด

ชุดที่ ๑ แม่ กกแบ่งเป็น ๔ เล่มย่อย

เล่ม ๑เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา แม่ กก

เล่ม ๒เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา แม่ กก

เล่ม ๓เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แม่ กก

เล่ม ๔เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แม่ กก

ชุดที่ ๒ มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แม่ กดแบ่งเป็น ๔ เล่มย่อย

เล่ม ๑เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา แม่ กด

เล่ม ๒เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา แม่ กด

เล่ม ๓เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แม่ กด

เล่ม ๔เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แม่ กด

ชุดที่ ๓ มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แม่ กนแบ่งเป็น ๔ เล่มย่อย

เล่ม ๑เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา แม่ กน

เล่ม ๒เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา แม่ กน

เล่ม ๓เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แม่ กน

เล่ม ๔เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แม่ กน

ชุดที่ ๔ มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แม่ กบแบ่งเป็น ๔ เล่มย่อย

เล่ม ๑เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา แม่ กบ

เล่ม ๒เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา แม่ กบ

เล่ม ๓เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แม่ กบ

เล่ม ๔เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา แม่ กบ

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

- จำนวน ๑๖ แผน โดยใช้เวลาแผนละ ๑ ชั่วโมง รวมเป็น ๑๖ ชั่วโมง

- แผนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ๒ ชั่วโมง

- รวมเป็นจำนวน ๑๘ แผน๑๘ชั่วโมง

************************************************************************


จำนวนผู้เข้าชม 6 คน | จำนวนความเห็นทั้งหมด 1 ความเห็น
ความคิดเห็น

sorawich

สรวิชญ์ สว่างภพ
23:47 น.
1 ก.พ. 61

ความคิดเห็นที่ #1

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน คศ.3 หน่อยครับต้องทำอย่างไรบ้าง ผมโทรไปสำนักงานแต่ไม่มีคนรับสายครับ
0902786691 เบอร์ผมครับ

แจ้งลบ ตอบกลับ 0

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว