กลับหน้ากระทู้

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง ชุด ภาษาสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบพหุปัญญา

ตั้งกระทู้โดย : teerayut2149  [ 18/02/2561 16:08 ] Dislike 0  

หัวข้อการศึกษา       การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง ชุด ภาษาสร้างสรรค์ ของนักเรียน

                                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบพหุปัญญา

ผู้ทรงคุณวุฒิ            ผศ.ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร

ชื่อผู้วิจัย                  นางสาวสุนทรี เหลืองอ่อน

ปีการศึกษา           2559

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง ชุด ภาษาสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนการอ่านคำคล้องจอง ชุด ภาษาสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบพหุปัญญา (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการอ่านคำคล้องจอง ชุด ภาษาสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบพหุปัญญา

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ จำนวน     1 ห้องเรียน จำนวน 32 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย (1) เครื่องมือที่ใช้          ในการทดลอง ได้แก่  หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง ชุด ภาษาสร้างสรรค์ จำนวน 6 เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง คำคล้องจอง ชุด ภาษาสร้างสรรค์ โดยใช้วิธีสอนแบบพหุปัญญา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 แผน ใช้เวลาสอน 12 ชั่วโมง (2) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.62 - 0.75 ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง           0.25 - 0.43 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.782 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง ชุด ภาษาสร้างสรรค์ และวิธีสอนแบบพหุปัญญา จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.826 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (percentage)  ค่าเฉลี่ย (mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)

            ผลการวิจัยพบว่า

                 1.  หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง ชุด ภาษาสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85.20/85.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคำคล้องจอง ชุดภาษาสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบพหุปัญญาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                        3.  ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำคล้องจอง ชุด ภาษาสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบพหุปัญญา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.54, S.D. = 70) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการ


จำนวนผู้เข้าชม 2 คน | จำนวนความเห็นทั้งหมด 0 ความเห็น
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว