กลับหน้ากระทู้

การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่องการแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์

ตั้งกระทู้โดย : sarayutnakin  [ 25/06/2561 21:16 ] Dislike 0  

ชื่อเรื่อง                 การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรอง

                           จากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้น                                                           มัธยมศึกษาตอนต้น

 

ผู้รายงาน              นายศรายุทธ  นาคินชาติ   ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน            โรงเรียนบ้านจรเข้มาก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2

ปีที่พิมพ์                2561

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อออกแบบรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์   เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ 

เรื่อง   การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และ  3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ต่อการนำรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  คือ  ระยะที่ 1  การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ประเมินผลรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน 7 คน  นักเรียน

กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 42 คน  เพื่อทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์  กำหนดเกณฑ์ที่ 80/80  ระยะที่ 2  ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยนำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100  คน

และครูผู้สอน  จำนวน 5  คน  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียน และครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์   และ

ระยะที่ 3  การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยครูผู้สอน  จำนวน  5  คน  และผู้เชี่ยวชาญ 

จำนวน  5  คน 

 

 

               ผลการวิจัยพบว่า

1.รูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์กำหนดกิจกรรมการสอนได้เป็น 4 ขั้นตอน  คือขั้นที่ 1  เตรียมความพร้อมผู้เรียน  (Readiness)  ขั้นที่ 2  ขั้นบูรณาการสื่อและกิจกรรม

การเรียนรู้  (Integrated media and learning activities)  บน Google classroom  ขั้นที่ 3  ขั้นถ่ายโอนความรู้  (Transfer)  และขั้นที่ 4  ขั้นทบทวนความรู้  (Review)  เอกสารประกอบรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์  ประกอบด้วย  1) เอกสารประกอบการเรียน  จำนวน  4 เล่ม  คือ เล่มที่ 1  เมืองปราสาทหิน  เล่มที่ 2  ถิ่นภูเขาไฟ  เล่มที่ 3  ผ้าไหมสวย  และเล่มที่ 4  รวยวัฒนธรรม  2)  คู่มือ    การสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์  และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์  ซึ่งสร้างบน Google classroom  มีเนื้อหาบทเรียนแบ่งออกเป็น 4 ห้องเรียน  ตามเนื้อหาของเอกสารประกอบ การเรียนคือ  ห้องเมืองปราสาทหิน  ห้องถิ่นภูเขาไฟ  ห้องผ้าไหมสวย  ห้องรวยวัฒนธรรม            ในแต่ละห้องเรียนมีองค์ประกอบการเรียนได้แก่  แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบความรู้  และตัวอย่างการแต่งร้อยกรอง  แบบฝึกทักษะการแต่งร้อยกรอง  แบบฝึกอ่านร้อยกรอง  และแบบทดสอบ

หลังเรียน  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.47/87.77  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80 

                2.  ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การแต่ง                 บทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้รูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์  เรื่อง  การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก

                3.  ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์  เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองจากคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า  ทุกรายการและโดยรวม                 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับมาก  (3.50)  พบว่า  โดยรวมมีค่าเฉลี่ย สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ .05


จำนวนผู้เข้าชม 3 คน | จำนวนความเห็นทั้งหมด 0 ความเห็น
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว