กลับหน้ากระทู้

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตั้งกระทู้โดย : Aorasa  [ 06/03/2562 21:33 ] Dislike 0  

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 2.1) ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน ตามเกณฑ์ 75/75  2.2) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และแนวคิด  การใช้ปัญหาเป็นฐาน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2.3) เปรียบเทียบการคิดอย่างมี วิจารณญาณ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแนวคิด การใช้ปัญหาเป็นฐาน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานด้านปัญหา และ ความต้องการในการจัดการเรียนวิชาการงาน อาชีพและเทคโนโลยี ด้วยการสอบถาม การสัมภาษณ์และ สังเกตชั้นเรียน  รวมทั้งศึกษาแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน และ นำมาสังเคราะห์ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมี วิจารณญาณ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสม  ระยะที่ 2 การนำการจัดการ เรียนรู้ที่ออกแบบในระยะแรก ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปรับปรุงในประเด็นที่ ยังไม่สมบูรณ์ให้มีคุณภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น  ระยะที่ 3 นำการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริงกับกลุ่มนักเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แบบสอบถามนักเรียน 2) แบบสัมภาษณ์ครูด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ความพึงพอใจพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบสังเกตชั้นเรียน  4) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน รวมเวลา 16 ชั่วโมง 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน จำนวน 25 ข้อ  6) แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จำนวน 25 ข้อ  สถิติที่ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t – test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  

          1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง พบว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ยังมีปัญหาที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้น จึงได้ออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยผสานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับแนวคิดการใช้ ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน  ที่ประกอบด้วยขั้นกิจกรรม 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  2) ขั้นกิจกรรม 3) ขั้นอธิบายความคิด รวบยอด 4) ขั้นฝึกทักษะและนำความรู้ไปใช้ และ 5) ขั้นประเมินผล  ซึ่งมีผลการประเมินการจัดการ เรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญรายแผนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

          2. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการผสานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแนวคิด การใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีดังนี้   

                   2.1 แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.35/76.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75   

                   2.2  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการผสานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแนวคิด การใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ ระดับ .05   

                   2.3 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการผสานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และแนวคิด การใช้ปัญหาเป็นฐาน มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

           3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55

           โดยสรุป การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 


จำนวนผู้เข้าชม 2 คน | จำนวนความเห็นทั้งหมด 0 ความเห็น
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว