กลับหน้ากระทู้

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตั้งกระทู้โดย : Aorasa  [ 06/03/2562 21:46 ] Dislike 0  

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  เรื่องงานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน  เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน   เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560  จำนวน  38  คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบแบบโครงงาน จำนวน     8  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรื่องงานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3   เป็นแบบชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก เพื่อใช้วัดความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยาก (P)  0.45  ถึง 0.48  และค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.71 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95  และ

แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน  20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.61  ถึง 0.92

ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้  t–test (Dependent Samples) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

  1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระกา

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ   83.96/82.37. ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

  1. ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ 0.7231 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.31  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 72.31

      

                   3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78

           โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในการจัด

การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


จำนวนผู้เข้าชม 2 คน | จำนวนความเห็นทั้งหมด 0 ความเห็น
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว