กลับหน้ากระทู้

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT

ตั้งกระทู้โดย : Aorasa  [ 08/04/2562 08:06 ] Dislike 0  

ผู้รายงาน        นางวารุณี  วงศ์รัตน์

โรงเรียน          โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย

ปีที่รายงาน      2560

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  จำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยการจัดการเรียนรู้แบบ  4  MAT  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ  4  MAT  เรื่อง  จำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง  จำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ  4  MAT 

4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  แบบ  4  MAT

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560  จำนวน  41  คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบแบบ 4  MAT จำนวน     9  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  จำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   เป็นแบบชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก เพื่อใช้วัดความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (P)  0.43  ถึง 0.69  และค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.58 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.88  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  แบบ  4  MAT แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน  20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.28  ถึง 0.90 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้  t–test (Dependent Samples) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

                   1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีประสิทธิภาพเท่ากับ   คือ  77.07/77.32   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

                   2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  4  MAT  เรื่อง  จำนวนเต็ม 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีค่าเท่ากับ  0.6240  หรือคิดเป็นร้อยละ 62.40  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ  62.40 

                   3.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ของการจัดการเรียนรู้ แบบ 

4 MAT  เรื่อง  จำนวนเต็ม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ  4  MAT  เรื่อง  จำนวนเต็ม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57

           โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ  4 MAT กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


จำนวนผู้เข้าชม 3 คน | จำนวนความเห็นทั้งหมด 0 ความเห็น
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว