กลับหน้ากระทู้

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)

ตั้งกระทู้โดย : affsupawadee  [ 23/03/2563 14:10 ] Dislike 0  

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ                                        Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ Active Learning)

ผู้ศึกษา         นางสาวสุภาวดี  สิงห์สมบูรณ์

สังกัด            โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3  สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง

ปีที่ศึกษา        2561

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  คือ  1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/ 80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัด การเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3  สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง  จำนวน  42  คน  ได้มาโดยวิธีการการสุ่มแบบกลุ่ม (Custer  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  เอกสารประกอบ การเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  จำนวน  9  เล่ม  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่  0.47 - 0.76  มีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่  0.50 - 0.73  และแบบทดสอบมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.92  และ  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบ การเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่  0.80 ขึ้นไป  และแบบทดสอบมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.876  ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง  โดยใช้เวลาทดลองสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  ครั้งละ  2  ชั่วโมง  รวม  18  ชั่วโมง  (ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  t-test  (Dependent  Samples)

 

           ผลการศึกษาปรากฏว่า

           1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  มีประสิทธิภาพ  82.67/ 84.23  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้

           2.  ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เท่ากับ 0.5598  หรือคิดเป็นร้อยละ 55.98  นั่นหมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 0.5598  หรือคิดเป็นร้อยละ 55.98

           3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ (Active Learning)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 4.60, S.D = 0.55)


จำนวนผู้เข้าชม 5 คน | จำนวนความเห็นทั้งหมด 0 ความเห็น
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น

  1. โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
  2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
  3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
  4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@QLF.or.th ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบและลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ชื่อ/e-mail ของคุณ
กรุณากรอกรหัสตรวจสอบในช่องว่างให้ถูกต้องตามภาพที่แสดงในภาพ

คลิกเพื่อเปลี่ยนรูปใหม่

กรอกข้อความในรูปภาพที่นี่:  

 
  1. คุณสามารถแสดงความคิดเห็นต่อข่าว/บทความนี้ในครั้งแรกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก
  2. การแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะต้องเข้าสู่ระบบสมาชิก สสค. หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟสบุ๊กจึงจะทำการแสดงความคิดเห็นได้ และจะมีการโชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น
  3. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับจาก สสค. ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น

ท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สสค. โลกแห่งการเรียนรู้ออนไลน์รอคุณอยู่ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก สสค.

Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว