กลับหน้าหลักกระดานแลกเปลี่ยน

ห้องแบ่งปัน

แบ่งปันสิ่งต่างๆเชิญห้องนี้เลยค่ะ


รายการกระทู้

ตั้งกระทู้ใหม่
 กระทู้ตั้งกระทู้ตอบอ่านความคิดเห็นล่าสุด
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
krujantana
06/03/2560 01:39
0 73
-- Not Yet Reply --
ผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ (Think-Pair Share) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑
krujantana
06/03/2560 01:01
0 39
-- Not Yet Reply --
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษท้องถิ่นของเรา “จังหวัดกาฬสินธุ์”
krurattanapon
01/02/2560 17:39
0 4
-- Not Yet Reply --
การจัดกิจกรรมการอ่านที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียน
krurattanapon
01/02/2560 17:37
0 4
-- Not Yet Reply --
บทคัดย่อ เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
sirisiriporn
17/01/2560 22:14
0 3
-- Not Yet Reply --
มาใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพผู้เรียน และเปลี่ยนบทบาทครูกันเถอะ
arreerat
23/09/2558 11:22
0 9
-- Not Yet Reply --
รายงานการประเมินโครงการห้องสมุด 3 ดี โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
Amonrat
27/04/2558 10:48
1 3
-- Not Yet Reply --
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204-2006 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ร่วมกับ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) กับ การจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย
kulrapee
16/03/2558 02:21
0 6
-- Not Yet Reply --
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโมเดลซิปปา เรื่องเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
wisanu20
15/02/2558 12:01
2 15
-- Not Yet Reply --
รากเง้าการจัดการเรียนรู้ของไทยคือเน้น “ท่องจำ”
nop2516@gmail.com
18/01/2558 14:20
0 6
-- Not Yet Reply --
Web Site Version 2.1.6
ระบบสนับสนุนข่าว